Kwestionariusz wywiadu

 Sposób przygotowania kwestionariusza wywiadu z pacjentami opuszczającymi przychodnię

Część I. Identyfikacja badacza, badania i badanej placówki

A. data badania (Warto badaczom przypomnieć w komentarzu, że chodzi o datę przeprowadzenia badania, a nie o datę wprowadzenia danych do systemu.)
B. imię i nazwisko badacza
C. nr ankiety (Każdy badacz sam numeruje swoje ankiety rozpoczynając od 001.)
D. pełna nazwa przychodni (Jeżeli jest to możliwe, warto przed rozpoczęciem badania przygotować zamkniętą listę badanych placówek, aby uniknąć wprowadzania do systemu informacji o badanych placówkach na różne sposoby.)
E. dokładny adres przychodni
F. specjalizacja lekarze
G. imię i nazwisko lekarza


Część II. Pytania dotyczące tylko wizyty pacjenta w przychodni w danym dniu

1. Czy podczas dzisiejszej wizyty uzyskał/a Pan/i od lekarza zrozumiałą informację o stanie swojego zdrowia?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

2. Czy w trakcie dzisiejszej wizyty został/a Pan/Pani w pełni poinformowany/-na przez lekarza o możliwych metodach leczenia?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

3. Czy w związku z dzisiejszą wizytą istnieją Pana / Pani zdaniem powody do złożenia skargi na lekarza?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

3-A. Proszę wyjaśnić jakie to są powody.
Pytanie otwarte, dotyczy tylko osób, które w poprzednim (pytanie 3.) odpowiedziały „tak” lub „raczej tak”.

4. Czy na dzisiejszą wizytę umówił/a się Pan/i na dogodny dla siebie termin i godzinę, tak aby nie musiał/a się Pan/i zwalniać z pracy/lekcji/zajęć?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

5. Czy ponosił/a Pan/i dodatkowe koszty w związku z dzisiejszą wizytą?
Są tylko trzy możliwe warianty odpowiedzi:
– tak
– nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

5-A. Proszę podać z jakiego tytułu i w jakiej wysokości.
Pytanie otwarte, dotyczy tylko osób, które w poprzednim (pytanie 5.) odpowiedziały „tak”.

5-B. Czy za dodatkowe koszty otrzymał/a Pan/i rachunek?
Pytanie dotyczy tylko osób, które w pytaniu 5. odpowiedziały „tak”. Teraz możliwe są tylko dwa warianty odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

6. Czy w związku z dzisiejszą wizytą istnieją Pana / Pani zdaniem powody do złożenia skargi na osoby dokonujące rejestracji ostatniej wizyty?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

6-A. Proszę wyjaśnić, jakie to są powody.
Pytanie otwarte, dotyczy tylko osób, które w poprzednim (pytanie 6.) odpowiedziały „tak” lub „raczej tak”.

7. Czy w trakcie dzisiejszej wizyty lekarz poinformował Pana/Panią o możliwości wybrania tańszych odpowiedników leków?
Możliwe są tylko trzy warianty odpowiedzi:
– tak
– nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

8. Czy dzisiejsza wizyta rozpoczęła się punktualnie?
Możliwe są tylko trzy warianty odpowiedzi:
– tak
– nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

8-A. Proszę podać – w przybliżeniu – ile minut wynosiło opóźnienie.
Pytanie otwarte, dotyczy tylko tych osób, które w poprzednim (pytanie 8.) odpowiedziały „nie”.
Podczas analizy odpowiedzi na to pytania konieczne jest segregowanie wyników i umieszczanie ich w odpowiednich przedziałach.

9. Czy miał/a Pan/i problemy z dostaniem się na dzisiejszą wizytę?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

9-A. Proszę wyjaśnić, na czym one polegały?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko tych osób, które w poprzednim (pytanie 9.) odpowiedziały „tak” lub „raczej tak”.

10. Czy na dzisiejszą wizytę umówił/a się Pan/i…
Osoba badana ma możliwość wybrania następujących wariantów odpowiedzi:
– telefonicznie
– internetowo
– osobiście w przychodni

Część III. Pytania ogólne dotyczące wszystkich wizyt pacjenta w badanej przychodni

11. Czy Pana / Pani zdaniem czas oczekiwania na wizytę w tej przychodni jest uciążliwy dla pacjentów?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

12. Czy w tej przychodni zdarzyło się, że lekarz zaproponował Panu / Pani wizytę w prywatnym gabinecie?
Są tylko trzy możliwe warianty odpowiedzi:
– tak
– nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

13. Czy miał/a Pan/i w tej przychodni problemy z dostępem do swojej dokumentacji medycznej?
Są tylko trzy możliwe warianty odpowiedzi:
– tak
– nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

13-A. Na czym one polegały?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko tych osób, które wcześniej pytanie 13.) odpowiedziały „tak”.

14. Czy jest Pan/i zadowolony/-na z jakości pracy lekarzy w tej przychodni?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

15. Czy jest Pan/i zadowolony/-na z jakości pracy pracowników zajmujących się rejestracją pacjentów w tej przychodni?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

16. Czy jest Pan/i zadowolony/-na z jakości pracy osób wykonujących badania laboratoryjne w tej przychodni?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

17. Czy w tej przychodni można łatwo uzyskać od osób zajmujących się rejestracją i obsługą pacjentów potrzebne informacje o zakresie usług oferowanych przez tę i inne placówki publicznej służby zdrowia?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

Część IV. Pytania o przypadki odmów i odesłań w badanej przychodni

18. Czy w tej przychodni spotkał/a się Pan/Pani z odmową przyjęcia…
Osoba badana może wskazać jeden, dwa lub wszystkie trzy możliwe warianty rozwinięcia tego zdania. Istnieje też możliwość nie wskazania żadnego wariantu:
-A.) ...do lekarza pierwszego kontaktu
-B.) ...do lekarza specjalisty
-C.) ...na badania diagnostyczne (np. RTG, USG) lub badania laboratoryjne

18-D. Na jakie?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko osób, które spotkały się z ostatnią spośród wymienioną powyżej odmów przyjęcia (wariant 18-C.).

18-E. Czy Pan/i zdaniem była to uzasadniona odmowa przyjęcia?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko tych osób, które spotkały się z co najmniej jedną odmową przyjęcia (wybrały wariant 18-A, 18-B, 18-C, dwa z nich lub wszystkie).

19. Czy w tej przychodni spotkał/a się Pan/Pani z odmową skierowania…
Osoba badana może wskazać jeden, dwa lub wszystkie trzy możliwe warianty rozwinięcia tego zdania. Istnieje też możliwość nie wskazania żadnego wariantu:
-A.) ...do lekarza specjalisty
-B.) ...na badania specjalistyczne
-C.) ...na podstawowe badania laboratoryjne

19-D. Czy lekarz podał powody odmowy wydania skierowania?
Pytanie dotyczy tylko tych osób, które spotkały się z co najmniej jedną spośród wymienioną powyżej odmów skierowania (wybrały wariant 19-A, 19-B, 19-C, dwa z nich lub wszystkie).
Badany ma do wyboru tylko dwa warianty odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

19-E. Jakie to były powody?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko tych osób, które powyżej (pytanie 19-E.) odpowiedziały „tak”.

20. Czy w tej przychodni spotkał/a się Pan/Pani z odesłaniem do innej PAŃSTWOWEJ przychodni…
Zadając to pytanie warto położyć nacisk na fakt, że chodzi wyłącznie o odesłania do innej placówki państwowej.
Osoba badana może wskazać jeden, dwa lub wszystkie trzy możliwe warianty rozwinięcia tego zdania. Istnieje też możliwość nie wskazania żadnego wariantu:
-A.) ...do lekarza pierwszego kontaktu
-B.) ...do lekarza specjalisty
-C.) ...na badania diagnostyczne (np. RTG, USG) lub badania laboratoryjne

20-D. Na jakie?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko tych osób, które spotkały się z ostatnim spośród wymienioną powyżej odesłań (wybrały wariant 20-C.).

20-E. Do jakiej przychodni Pana/Panią odesłano?
Pytanie otwarte, kierowane tylko do osób, które spotkały się z co najmniej jednym przypadkiem odesłania (wybrały wariant 20-A, 20-B, 20-C, dwa z nich lub wszystkie).

20-F. Czym było uzasadnione to odesłanie?
To pytanie również jest otwarte i kierowane do osób, które spotkały się z co najmniej jednym przypadkiem odesłania (wybrały wariant 20-A, 20-B, 20-C, dwa z nich lub wszystkie).

21. Czy w tej przychodni spotkał/a się Pan/Pani z propozycją lub sugestią skorzystania z usług PRYWATNEJ placówki lub gabinetu w celu…
Zadając to pytanie warto położyć nacisk na fakt, że tym razem chodzi o przypadki odesłania na wizytę odpłatną w podmiocie prywatnym.
Osoba badana może wskazać jeden, dwa lub wszystkie trzy możliwe warianty rozwinięcia tego zdania. Istnieje też możliwość nie wskazania żadnego wariantu:
-A.) ...wizyty u lekarza pierwszego kontaktu
-B.) ...wizyty u lekarza specjalisty
-C.) ...przeprowadzenia badań diagnostycznych (np. RTG, USG) lub laboratoryjnych

21-D. Na jakie?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko osób, którym proponowano / sugerowano przeprowadzenie badań (wcześniej wskazały wariant 21-C.).

21-E. Jaką przychodnię (placówkę) lub gabinet Panu / Pani zaproponowano?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko tych osób, którym proponowano / sugerowano skorzystanie z usług prywatnej placówki lub gabinetu (wybrały wariant 21-A, 21-B, 21-C, dwa z nich lub wszystkie).

21-F. Jak uzasadniono sens skorzystania z usług prywatnych?
To pytanie również jest otwarte i dotyczy tylko tych osób, którym proponowano / sugerowano skorzystanie z usług prywatnej placówki lub gabinetu (wybrały wariant 21-A, 21-B, 21-C, dwa z nich lub wszystkie).

Część V. Pytania dotyczące infrastruktury przychodni
Tę część kwestionariusza wypełnia badacz, tylko raz dla danej przychodni.

22. Czy jest wywieszona Karta Praw Pacjenta?
W tym przypadku dopuszczalne są tylko dwa warianty odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

23. Czy jest wywieszony spis obowiązków pacjenta?
W tym przypadku dopuszczalne są tylko dwa warianty odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

24. Czy można zarejestrować się przez Internet?
Są tylko trzy możliwe warianty odpowiedzi:
– tak
– nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

25. Czy można łatwo zarejestrować się telefonicznie?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

26. Czy jest łatwy dostęp do toalety?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

27. Czy jest ogólnodostępna woda do picia?
W tym przypadku dopuszczalne są tylko dwa warianty odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

28. Czy są czyste jednorazowe kubeczki?
W tym przypadku dopuszczalne są tylko dwa warianty odpowiedzi: „tak” lub „nie”.

29. Czy w hallu i na korytarzach przychodni jest czysto?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

30. Czy w toaletach jest czysto?
Istnieje pięć możliwych wariantów odpowiedzi:
– tak
– raczej tak
– nie
– raczej nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

31. Czy przez telefon może się zarejestrować osoba mówiąca po angielsku?
Są tylko trzy możliwe warianty odpowiedzi:
– tak
– nie
– trudno powiedzieć / nie dotyczy

32. Jakie są widoczne braki w wyposażeniu toalet (papier, mydło i ręczniki jednorazowe itd.)?
Pytanie może mieć charakter otwarty lub polegać na wskazaniu dowolnej liczby pozycji na wcześniej przygotowanej liście.

33. Jakich podstawowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych brakuje w przychodni? Prosimy je wymienić.
Pytanie może mieć charakter otwarty lub polegać na wskazaniu dowolnej liczby pozycji na wcześniej przygotowanej liście. Chodzi w nim zwłaszcza o odpowiednio przystosowane wejścia, windy, toalety i podjazdu, a także o umieszczenie włączników światła i okienka rejestracji na wysokości odpowiedniej dla osób na wózkach.

Część VI. Metryczka badania (Na zakończenie badania należy poprosić osobę badaną, żeby podała kilka podstawowych informacji o sobie.)

34. rok urodzenia

35. płeć

36. status
Do wyboru są następujące warianty odpowiedzi:
– student
– doktorant
– nauczyciel akademicki
– pracownik administracyjny uczelni
– emeryt
– rencista
– bezrobotny
– osoba zatrudniona poza uczelnią
– inny

36-A Jaki?
Pytanie otwarte, dotyczy tylko osób, które w poprzednim (pytanie 36.) wskazały wariant „inny”.
37. nazwa uczelni
Prośba o wskazanie nazwy uczelni kierowana jest tylko do osób, które w powyższym (pytanie 36.) wybrały jeden z czterech wariantów: „student”, „doktorant”, „nauczyciel akademicki”, „pracownik administracyjny uczelni”.

38. wykształcenie
O wykształcenie należy zapytać tylko osoby, które wcześniej (w pytaniu 36.) nie wybrały żadnego z następujących wariantów: „student”, „doktorant”, „nauczyciel akademicki”.
Teraz do wyboru są następujące warianty odpowiedzi:
– podstawowe
– zawodowe
– średnie
– wyższe

39. stopień / tytuł naukowy lub zawodowy
Dotyczy tylko osób, które powyżej (pytanie 38.) podały wykształcenie „wyższe”.
Do wyboru są następujące warianty odpowiedzi:
– licencjat
– inżynier
– magister
– doktor
– doktor habilitowany
– profesor